Boek online
uw kamer

Zoek & Boek

Bij het boeken van de kamer kunt u, indien beschikbaar, meerdere kamers kiezen in het boekingsproces.

Boek ONLINE: geen boekingskosten en 5% korting. Geen creditcard nodig. Betaal in het hotel en gunstige annuleringsvoorwaarden.

Nationaal Park de Alde Feanen.

Laat u verrassen door de enorme afwisseling die de Alde Feanen biedt. De verschillende landschappen, verrassende doorgangen, weidse wateren en een rijke dieren- en plantenwereld maken dit Nationaal Park onweerstaanbaar, in elk seizoen.

De Alde Feanen is met recht een uniek gebied te noemen. Het is een aaneengesloten laagveen moerascomplex met een totale oppervlakte van ongeveer 2500 hectare. Het gebied bestaat voornamelijk uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, schraallanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook komen er zeldzame trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden voor. Wanneer u door de Alde Feanen vaart, ziet u dat het gebied zich kenmerkt door wijde plassen en intieme vaarten en doorgangen. Dat heeft alles te maken met het veen dat hier vroeger afgegraven werd. In sommige waterlopen is nog de situatie van voor de vervening te herkennen.

Rijke flora en fauna

In De Alde Feanen staan drie waarnemingshutten, die het hele jaar door vrij toegankelijk zijn. In It Wikelslân, langs de wandelroute, staan er twee. De derde hut staat in de Jan Durkspolder. Dit natte gebied is rijk aan broedvogels, maar er komen ook veel trekvogels. Hier worden vrijwel altijd opmerkelijke waarnemingen gedaan. Op ‘t Bil aan de Holstmar bevindt zich een fraai uitzichtpunt en in het Princenhof is nog een vogelkijkhut met uitzicht op de aalscholverkolonie. De laatste twee zijn alleen over water bereikbaar.

Waarnemingshutten

Laagveenmoerassen worden tot de rijkste en meest gevarieerde natuurgebieden van Noordwest-Europa gerekend. De soortenrijkdom van planten en dieren is dan ook bijzonder groot in De Alde Feanen. Er komen zo’n 450 verschillende plantensoorten voor. Dat is meer dan de helft van alle in Friesland voorkomende plantensoorten. Door de ligging en variatie is De Alde Feanen ook enorm belangrijk voor water-, moeras- en weidevogels. In het zomerhalfjaar broeden er veel vogels. Tot nu toe zijn er meer dan 100 soorten waargenomen. Het natte gebied is ook een onmisbare pleisterplaats voor tal van doortrekkers en wintergasten.

Recreatie

De Alde Feanen zijn bijzonder geliefd bij recreanten, die hier komen voor de watersport, sportvisserij en schaatssport. Naast Earnewâld kent De Alde Feanen nog meer populaire watersportcentra zoals Grou, Warten en De Veenhoop. ’s Zomers bezoeken meer dan 200.000 waterrecreanten het gebied. In het natuurgebied zijn de meeste vaarten, plassen en meren voor de watersport vrij toegankelijk. Op verschillende punten zijn door het recreatieschap ‘De Marrekrite’ speciale ligplaatsen aangelegd. Meer weten? U kunt voor tips en meer informatie altijd terecht bij onze receptie. We vertellen u er graag meer over.

Copyright © 2024 Princenhof